ΟΡΑΜΑ

Βασική στόχευση του γραφείου μας και του δικτύου συνεργατών του είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σχετιζόμενων με τα πεδία των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Υποστηρίζουμε φοιτητές και σπουδαστές Ανώτερων  και Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών  Ιδρυμάτων, Πολυτεχνικών  Σχολών, Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Ιδιωτικών Κολλεγίων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις σπουδές τους.

Κίνητρό μας αποτελεί η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό μέσω της καινοτόμου προσέγγισης της διδακτικής διαδικασίας στην βάση της ουσίας και επιστημονικής πληρότητας, δομώντας τις γνώσεις του φοιτητή και καλλιεργώντας τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και όχι στην χαμηλής ποιότητας διεκπεραίωση που στοχεύει σε αμφίβολες και παροδικές επιτυχίες.

Η προσέγγιση μας επιτυγχάνει τόσο τους βραχυπρόθεσμους στόχους, όσο και την μακροπρόθεσμη γενικότερη ενδυνάμωση του φοιτητή προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει σφαιρικότερη γνώση, άποψη και κατεύθυνση.

Ούτως ώστε να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο επικεντρώσαμε την προσπάθειά μας σε πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα, για να παρέχουμε την καλύτερη διδασκαλία των αντικειμένων αυτών και να μην διαχεόμαστε σε υπεράριθμά διδακτικά σύνολα με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο περιορισμός αυτός μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια πολύ συνεκτική ομάδα, όπου το επίπεδο ποιότητας διασφαλίζεται από την αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων και την συλλογική αξιολόγηση. Αυτή η αρχή αποτελεί το εφαλτήριο για την λειτουργία και στελέχωση του γραφείου μας και όχι η λογική της εμπορευματοποίησης μέσα από πολυάριθμές απρόσωπες συνεργασίες με επαγγελματίες που αποβλέπουν αποκλειστικά στην αύξηση των προσφερόμενων μαθημάτων ως αυτοσκοπό, θέτοντας την ποιότητα της διδασκαλίας σε δεύτερη μοίρα. Είναι αυτονόητο ότι αν δεν γνωρίζεις ένα αντικείμενο δεν μπορείς να εξασφαλίσεις προσωπικά την ποιότητα διδασκαλίας του.

Πέρα από την υψηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών φροντίζουμε να διατηρούμε τον καλύτερο λόγο ποιότητας και τιμής, ώστε να τις καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτές. Για τον λόγο αυτό προσφέρουμε πληθώρα προνομιακών πακέτων τα οποία περιορίζουν το κόστος, ομαδοποιώντας κατάλληλες υπηρεσίες μας, οι οποίες λειτουργούν συνεπικουρικά για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίας μας αφορούν τόσο απολύτως εξατομικευμένα μαθήματα, τα οποία προσαρμόζονται πλήρως στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου, όσο προκαθορισμένα μαθήματα, δικών μας προδιαγραφών, τα οποία αντανακλούν γενικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξή εργασιών. Ακόμα παρέχουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσω ολιγάριθμου αυστηρά επιλεγμένου δικτύου εξωτερικών συνεργατών.

Οι απαρχές είναι οι επιστήμη των Μαθηματικών και της Φυσικής, τόσο από θεωρητικής όσο και εφαρμοσμένης σκοπιάς. Λόγω της θεμελιώδους σημασίας τους, πέραν από την αντιμετώπισή τους ως αυτοτελείς δομές, αποτελούν σπουδαία εργαλεία και αναπόσπαστο υπόβαθρο για πληθώρα επιστημονικών πεδίων, όπως οι υπόλοιπες θετικές επιστήμες, τα Οικονομικά και η Μηχανική. Κατά συνέπεια υπάρχει η ανάγκη να καλυφθεί διδακτικά τόσο στα στενά πλαίσια των μαθημάτων αμιγώς Μαθηματικών και Φυσικής των συγκεκριμένων τμημάτων, όσο και μαθημάτων που χρησιμοποιούν εκτεταμένα ορισμένες πτυχές εξ αυτών. Υπό αυτό το πρίσμα παρέχουμε υποστήριξη σε βασικά μαθήματα Οικονομικών σχολών, Χημείας, και Βιολογίας.

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας επιβάλλεται πλέον η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε μέσω διαφόρων μαθηματικών και στατιστικών προγραμμάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος, είτε αναπτύσσοντας εφαρμογές χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού επιστημονικού προσανατολισμού. Η βαθιά γνώση της φύσης των πρωτογενών προβλημάτων αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων. Ωστόσο υπάρχει και αντίστροφη σχέση. Αυτή είναι το σημείο τομής της επιστήμης και της τεχνολογίας, εκεί όπου η τεχνολογία βοηθά την επιστήμη να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα που είναι αδύνατο να προσεγγιστούν χωρίς τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την υπολογιστική δυναμική. Για να καλύψουμε αυτό το πεδίο προσφέρουμε αφενός την συνοπτική εκμάθηση γενικών λειτουργιών των διαφόρων προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού, αφετέρου την εξειδικευμένη ανάπτυξη εφαρμογών.

Μαθήματα

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους:

  1. Προκαθορισμένα μαθήματα

    Αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες. Υπάρχουν τακτικά τμήματα online, τα οποία προσφέρονται και με εντατικό ρυθμό.

  2. Έκτακτα μαθήματα

    Online ή δια ζώσης. Προσφέρουν απόλυτα εξατομικευμένη διδασκαλία, είτε διδασκαλία μη προκαθορισμένων μαθημάτων.

  3. Reading courses

    Ο ενδιαφερόμενος διαβάζει μόνος του και γίνονται online συναντήσεις για την καθοδήγησή του.

Ομάδα

Η ομάδα μας είναι στελεχωμένη με ανθρώπους οι οποίοι ξεχωρίζουν στον κλάδο τους. Υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων τους έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει συνεκτική δομή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συλλογική επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού και ο συγκερασμός πολλών διαφορετικών οπτικών πάνω σε κάθε αντικείμενο καθιστούν την παρουσίασή του πρωτότυπη και πολύ πιο αποδοτική έναντι των μονοδιάστατων προσεγγίσεων που συνήθως συναντά κανείς.