ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασική παράμετρος της λειτουργίας του γραφείου μας είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρώτο βήμα αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι υπηρεσίες με τις οποίες μπορούν καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Ο συνδυασμός των υπηρεσιών είναι πλήρως εξατομικευμένος. Αφού βρεθεί κοινός τόπος και υπάρχει πρόθεση και από τις δυο πλευρές για συνεργασία η διαδικασία περνά σε φάση αναλυτικότερου σχεδιασμού. Η υλοποίηση του σχεδιασμού είναι απόλυτα κρίσιμη για την επιτυχή υποστήριξη του ενδιαφερόμενου και για τον λόγο αυτό υπάρχει διαρκής έλεγχος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τον συμφωνηθέντα σχεδιασμό. Στο τέλος αξιολογείται η συνολική διαδικασία.

Η δομή αυτή μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας πολύ αποτελεσματικά, αφού η στελέχωση του γραφείου έχει γίνει με γνώμονα την αλληλοεπικάλυψη επιστημονικών αντικειμένων. Κάθε πεδίο καλύπτεται από ικανή ομάδα συνεργατών, που επιμελείται τόσο την σχεδίαση των διαφόρων μαθημάτων, όσο και τον ποιοτικό έλεγχο κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Αντίστοιχη προσέγγιση υπάρχει και για τις εργασίες. Πέρα από τον συνεργάτη που ασχολείται άμεσα με την εργασία, υπάρχει εποπτεία και από τους υπόλοιπους συνεργάτες του πεδίου. Θεμελιώδης αρχή μας είναι να μην υπάρχει η οποιαδήποτε πτυχή της λειτουργίας μας, η οποία να στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν άνθρωπο.

Η διάρθρωση που έχουμε επιλέξει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας δίνει την δυνατότητα να καλύψουμε συνδυαστικά οποιαδήποτε διδακτική ανάγκη παρουσιαστεί.
Συγκεκριμένα έχουμε δυο βασικές κατηγορίες μαθημάτων.

Σε σχέση με το επίπεδο προσαρμογής της διδασκαλίας προσφέρονται:

  • Προκαθορισμένα μαθήματα / Standard
  • Πλήρως εξατομικευμένα μαθήματα / Custom
  • Reading Course

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν σε τέσσερις μορφές:

  • Online – ατομικό, ομαδικό
  • Μάθημα δια ζώσης – ατομικό, ομαδικό

Πρωτογενώς κάθε είδος διδασκαλίας καλύπτει διαφορετικού τύπου ανάγκες, οπότε αθροιστικά μπορεί να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ανάγκες οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, γεγονός που συμβάλει σε υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων.

Τα online μαθήματα παρέχονται άμεσα από το www.mathtrix.gr στους ενδιαφερόμενους, ενώ για τα μαθήματα δια ζώσης μπορεί να απευθυνθεί κανείς στους καθηγητές που διδάσκουν ή επιμελούνται το υλικό του www.mathtrix.gr. Τα μαθήματα αυτά παρέχονται από τους καθηγητές οι οποίοι λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με εργόσημο, χωρίς να σχετίζονται με το www.mathtrix.gr. Το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την διεξαγωγή αυτών των μαθημάτων.